اصلاح اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی

اصلاح اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی
مصوب 1396,09,22

هیأت وزیران در جلسه 22 /9 /1396 به پیشنهاد شماره 35150 مورخ 7 /3 /1396 وزارت آموزش و پرورش و به استناد تبصره (1) ماده (1) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی – مصوب 1395 – تصویب کرد:

اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی موضوع تصویب نامه شماره 162804 /ت41485هـ مورخ 16 /8 /1388 به شرح زیر اصلاح می شود:

1- ماده (1) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 1 - اصطلاحات مندرج در این اساسنامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
الف - قانون: قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی – مصوب 1395 –
ب - وزارت: وزارت آموزش و پرورش
پ - سازمان: سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی
ت - مدرسه: مدرسه موضوع بند (الف) ماده (2) قانون
ث - مراکز: مراکز آموزشی و پرورشی موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده (2) قانون
ج - شورا: شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی موضوع ماده (3) قانون

2- ماده (2) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 2 - سازمان در راستای تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مرتبط با وظایف سازمان و سایر اسناد بالادستی مربوط و با هدف زمینه سازی برای جلب مشارکت های همگانی در عرصه های مختلف آموزشی و پرورشی و تقویت و توسعه مدارس و مراکز آموزش و پرورش فعالیت می نماید.

3 - در ماده (3)، عبارت «مؤسسه ای دولتی است و» بعد از عبارت «سازمان» اضافه می شود.

4 - ماده (4) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 4 - وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر تعیین می شود:
1 - تهیه و تدوین سیاست ها و برنامه های لازم، به منظور توسعه کمی و کیفی مدارس و مراکز برای تصویب در شورا
2 - تهیه و تنظیم ضوابط و مقررات و دستورالعمل های مورد نیاز مدارس و مراکز جهت تصویب در شورا
3 - ایجاد ارتباط و همکاری با مؤسسات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور در جهت تحقق اهداف سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط
4 - کمک و پشتیبانی برای برگزاری دوره های آموزشی تکمیلی بدو و ضمن خدمت معلمان، مربیان و سایر کارکنان مدارس و مراکز در مناطق کمتر توسعه یافته و نیز نیروی انسانی سازمان از محل اعتبارات مصوب مربوط
5 - همکاری با مراجع ذیربط در طراحی شاخص های ارزشیابی از فعالیت های تحصیلی و تربیتی مدارس و مراکز
6 - نظارت بر عملکرد واحدهای استانی
7 - طراحی و اجرای سیستم ارزیابی عملکرد و رتبه بندی مدارس و مراکز و بکارگیری ساز و کارهای تشویقی برای حمایت بیشتر از مدارس و مراکز
8 - ارایه پیشنهاد و اقدامات لازم جهت تعیین شاخص های آموزشی و پرورشی و همچنین تدوین محتوا و نظارت بر مهدکودک ها از حیث آموزشی و پرورشی در چارچوب آیین نامه اجرایی مربوط با هماهنگی سازمان بهزیستی کشور
9 - برنامه ریزی برای توسعه مشارکت های مردمی در ارتقای کمی و کیفی مدارس و مراکز از جمله استفاده از ظرفیت قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور
10 - برنامه ریزی برای توسعه مدارس آموزش از راه دور با تأکید بر مناطق کمتر توسعه یافته و خارج از کشور در چارچوب مصوبات شورا
11 - حمایت از مدارس خیریه غیردولتی
12 - جلب و جذب کمک های مادی و معنوی مردم، سازمان ها، مؤسسات و انجمن ها برای بهبود وضعیت آموزشی و پرورشی مدارس و مراکز
13 - انجام سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات مربوط بر عهده سازمان قرار داده شده یا می شود.

5 - مواد (5) و (6) حذف می شوند.

6 - ماده (7) به عنوان ماده (5) تلقی و به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 5 - رییس سازمان به عنوان معاون وزیر آموزش و پرورش و مسئول اداره و حسن اجرای کلیه امور سازمان و سایر وظایفی است که در قانون بر عهده وی گذاشته شده است، می باشد.

7 - مواد (8) و (9) حذف می شوند.

8 - ماده (10) به عنوان ماده (6) تلقی و به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 6 - وظایف و اختیارات رییس سازمان به شرح زیر می باشد:
1 - برنامه ریزی برای تحقق اهداف سازمان
2 - ارایه طرح ها و برنامه های لازم برای تحقق اهداف سازمان
3 - ارایه پیشنهادهای لازم برای تصویب شورا در راستای نیل به اهداف سازمان
4 - اجرای مصوبات شورا و نظارت بر حسن اجرای آن
5 - ارایه گزارش فعالیت و عملکرد سازمان به مراجع ذی ربط
6 - نمایندگی سازمان در مراجع قضایی و اداری در کلیه مراحل با حق تعیین وکیل یا حق توکیل به غیر
7 - انجام امور استخدامی، اداری و مالی سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط
8 - پیش بینی بودجه سالانه مورد نیاز سازمان و ارایه آن به مراجع ذی صلاح
9 - برنامه ریزی و هماهنگی به منظور تأمین و جذب اعتبارات مورد نیاز
10 - انعقاد قراردادهای پژوهشی و خدمات آموزشی با اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
11 - صدور احکام اعضای شورای نظارت استان ها، شهرستان ها و مناطق طبق ماده (7) قانون
12 - انجام سایر وظایف مرتبط که به سازمان محول می شود
تبصره – رییس سازمان می تواند بخشی از اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به مدیران سازمان تفویض نماید.

9 - ماده (11) به عنوان ماده (7) تلقی و به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 7 - منابع مالی سازمان عبارتند از:
1 - اعتبارات مورد نیاز سازمان که همه ساله در ردیف خاصی در قانون بودجه کل کشور پیش بینی می شود.
2 - درآمدهای موضوع ماده (20) و تبصره (1) ماده (9) قانون
3 - هدایا و کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط

این اصلاحیه به موجب نامه شماره 3817 /102 /96 مورخ 13 /10 /1396 شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری