فهرست کامل کتاب های حقوقی (7390 کتاب)


بانک کتابهای صلح؛ مرجع حقوقی ایران در واقع مرجع کامل کتابهای حقوقی است که در آن مجموعه کاملی از کتب حقوقی شامل کتاب حقوق مدنی، کتاب حقوق ثبت، کتاب حقوق اساسی، کتاب حقوق خانواده، کتاب حقوق اداری، کتاب حقوق تجارت، کتاب حقوق کار، کتاب حقوق بین الملل عمومی، کتاب حقوق جزای عمومی و کتابهای حقوقی در سایر زمینه ها ثبت و نمایه شده است. در این بخش نام کتاب به همراه نام نویسنده و مترجم کتب حقوقی همچنین انتشارات و سال نشر کتاب آورده شده است.

نشست های نقد و بررسی آرای قضایی: مباشرت و معاونت در قتل عمد و اختلال در نظم عمومی حادثه میدان کاج

نشست های نقد و بررسی آرای قضایی: مباشرت و معاونت در قتل عمد و اختلال در نظم عمومی حادثه میدان کاج

نویسنده:

حسین آقایی نیا، رضا صفرپور،محمدرضا محمدی کشکولی،فریدون امیرآبادی فراهانی،محمددرویش زاده

انتشارات:

مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه

تعداد صفحات: صفحه
چاپ اول:1393
قیمت:4000