فهرست منابع آزمون های حقوقی (0 کتاب)


در این قسمت مواد درسی و منابع آزمونهای محتلف حقوقی و کتاب های منتشر شده ویژه این آزمونها معرفی می شوند. کتاب ها و بهترین منابع درسی آزمون وکالت، کتاب ها و منابع آزمون قضاوت، کتاب ها و منابع آزمون سردفتری اسناد رسمی و کتاب ها و منابع آزمون کارشناسی رسمی دادگستری در این بخش معرفی شده اند. همچنین منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق شامل منابع ارشد حقوق خصوصی، منابع ارشد حقوق خانواده، منابع ارشد حقوق نفت و گاز، منابع ارشد حقوق عمومی، منابع ارشد حقوق بشر، منابع ارشد حقوق تجارت بین الملل، منابع ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، منابع ارشد حقوق مالکیت فکری، ، منابع ارشد حقوق بین الملل، منابع ارشد حقوق محیط زیست، منابع ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی، منابع ارشد حقوق ارتباطات در این بخش معرفی خواهند شد. منابع دکترای حقوق خصوصی، منابع دکترای حقوق خانواده، منابع دکترای حقوق نفت و گاز، منابع دکترای حقوق عمومی، منابع دکترای حقوق بشر، منابع دکترای حقوق تجارت بین الملل، منابع دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، منابع دکترای حقوق مالکیت فکری، ، منابع دکترای حقوق بین الملل، منابع دکترای حقوق محیط زیست، منابع دکترای حقوق تجاری اقتصادی بین المللی، منابع دکترای حقوق ارتباطات نیز در این بخش معرفی خواهند شد.