مطالب آموزشی


نحوه وصول مهریه

زوجه اگر خواهان مطالبه مهریه خویش است بایست در نظر داشته باشد که الزامات چگونگی وصول آن را رعایت کند تا از اطاله زمان و هزینه پیشگیری شود.
24 مرداد 1400

رجوع از بذل مهریه

مهریه حقی برای زن و تکلیفی برای مرد است که به موجب انعقاد عقد نکاح و امضای سند ازدواج ایجاد می شود اما این حق ممکن است به خواست زن بخشیده یا بذل گردد که موجبی بر معافیت مرد نسبت به اجرای این تکلیف قانونی می شود.
24 مرداد 1400

دادخواست چیست

به منظور طرح هر گونه ادعای حقوقی، مدعی آن بایست درخواست خود را در قالب دادخواست، خطاب به مرجع محترم قضایی صالح از طریق نظام الکترونیکی پیش بینی شده، طرح کند که مقدمه هر دعوای حقوقی را می تواند دادخواست نام گذاشت.
24 مرداد 1400

اظهارنامه چیست

هر کس اگر ادعا یا خواهان حقی باشد اما تصمیم بر طرح دعوا ندارد می تواند با ارسال اظهارنامه، مخاطب آن را آگاه نموده تا بدون طرح دعوا اختلافات خویش را حل و فصل نمایند.
24 مرداد 1400

دعاوی تصرف و انواع آن چیست

دعاوی تصرف یا ثلاث سه قسم ویژه از دعاوی مختص اموال غیرمنقول است که مدعی بدون اثبات مالکیت بر مال غیرمنقول یا اثبات حق ارتفاق یا حق انتفاع می تواند دعوای خود را مطرح تا مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد.
11 مرداد 1400

شرایط لازم برای دعوای تصرف چیست

به منظور طرح دعاوی تصرف، مدعی بایست الزاماتی را رعایت نماید که عدم رعایت آن ممکن است موجب رد دعوای تصرف خواهان شود که از جمله آن می توان به طرح دعوای تصرف عدوانی پس از طرح دعوای اثبات مالکیت اشاره کرد.
11 مرداد 1400