کتاب حقوق ارث به قلم دکتر علی حسین مصلحی عراقی توسط انتشارات سمت چاپ شد و در سال 1396 به چاپ هشتم رسید. ایشان عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران می باشند و در عین حال به شغل وکالت مشغول هستند. از جمله مقالات ایشان حجب در قانون مدنی مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سال 1383، اثر حقوقی شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد وکالت مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سال 1382 می باشد.

کتاب حاضر مشتمل است بر سه بخش عمده که مطالبی را پیرامون نهاد ارث بیان می کند.

در بخش نخست با عنایت به خصیصه نهاد ارث، قواعد کلی و کلیدی از قبیل موجبات ارث، شرایط ارث، موانع ارث، حجب، تعیین سهام و صاحبان سهام، عول و تعصیب به تشریح در قالب هر فصل به آن ها پرداخته خواهد شد.

در بخش دوم نویسنده به طبقات سه گانه ارث و درجات آن ها در قالب سه فصل با تشریح قواعد کلی هر طبقه می پردازد.

در بخش سوم موجبات ارث زوجین ابتدا مورد بررسی قرار می گیرد و سپس وجوه افتراق و اشتراک آن مورد مداقه قرار می گیرد.

در نتیجه نویسنده نهاد ارث را در قالب سه بخش تشریح نموده و با تشریح نظرات قانونی و فقهی اجماعی در این خصوص ایجاد نموده است.