کارهای سخت و زیان آور

پرسش

اینجانب با 26 سال سابقه در بیمارستان که 16 سال با شرکتهای خدماتی قرارداد داشتم در هیئت اداره کار سخت و زیان آور تایید شده ولی سازمان تامین اجتماعی اظهار می کنند که چون شما 3 سال پیش استخدام رسمی سازمان شدید دیگر نمی توانید از مزایای سخت و زیان آور استفاده کنید و بازنشسته شوید . لطفا راهنماییم فرمایید.

پاسخ مشاور

به استناد بند 1 قسمت ب ماده 76 قانون تامین اجتماعی با وجود 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب واریز حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور، سازمان تامین اجتماعی مکلف به پذیرش درخواست بازنشستگی است و شما بایست به طرفیت از سازمان تامین اجتماعی از طریق دیوان عدالت اداری موضوع را پیگیری کنید. 

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان