اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور

اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور
مصوب 1396,05,11

هیأت وزیران در جلسه 11 /5 /1396 به پیشنهاد شماره 177 /100 مورخ 7 / 3 /1396 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت – مصوب 1377 – تصویب کرد:

اساسنامه شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور موضوع تصویب نامه شماره 122625 /ت 38080هـ مورخ 2 /8 /1386 و اصلاحیه آن موضوع تصویب نامه شماره 26915 /ت 44782هـ مورخ 16 /2 /1391 به شرح زیر اصلاح می شود:

1 – در ماده (1)، نام شرکت به شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) تغییر می یابد.

2 – بندهای (الف) و (د) ماده (6) به شرح زیر اصلاح می شود:
الف – مطالعه، طراحی، اجرا و نظارت بر بیمارستان ها و فضاهای بهداشتی، درمانی و آموزشی و تدارک وسایل و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی و آموزشی.
د – نگهداری و پشتیبانی فنی و تجهیزاتی بیمارستان ها و فضاهای بهداشتی، درمانی و آموزشی

3 – ماده (8) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 8 - مجمع عمومی شرکت از اعضای زیر تشکیل می شود:
1 – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رییس)
2 – رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
3 – رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
4 – وزیر امور اقتصادی و دارایی
5 – وزیر راه و شهرسازی

این اصلاحیه به موجب نامه شماره 2398 /102 /96 مورخ 8 /6 /1396 شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری