اصلاح اساسنامه صندوق کارآفرینی امید

اصلاح اساسنامه صندوق کارآفرینی امید
مصوب 1397,02,16

هیأت وزیران در جلسه 16 /2 /1397 به پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اساسنامه صندوق کارآفرینی امید موضوع تصویب نامه شماره 169542/ت54456هـ مورخ 28 /12 /1396 به شرح زیر اصلاح می شود:

1 - در ماده (8)، عبارت «وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی» به عبارت «رییس جمهور یا نماینده ایشان» اصلاح و عبارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی،» بعد از واژه «وزرای» اضافه می ‏شود.

2 - در ماده (11) عبارت «به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی» به عبارت «به پیشنهاد سرپرست نهاد ریاست جمهوری» اصلاح می شود.

3 - در ماده (15)، عبارت «به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی» به عبارت «به پیشنهاد سرپرست نهاد ریاست جمهوری» اصلاح می شود.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری