اصلاح بند (پ) ماده (20) اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه

اصلاح بند (پ) ماده (20) اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه
مصوب 1396,10,10

هیأت وزیران در جلسه 10 /10 /1396 به پیشنهاد شماره 159934 مورخ 9 /8 /1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (3) بند (الف) ماده (28) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 – تصویب کرد:
در بند (پ) ماده (20) اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه موضوع تصویب نامه شماره 85943 /ت 52318 هـ مورخ 1 /7 /1394، عبارت «کارمزدهای تعریف شده توسط» به عبارت «منابع داخلی» اصلاح می شود.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری