کتاب "پیشگیری از جرم، پیشگیری رشدمدار" به قلم دکتر محمود مهدوی توسط انتشارات سمت در سال 1397 به زینت چاپ سوم آمیخته شد. آقای دکتر محمود مهدوی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از سال 1391 تدریس را در این دانشکده آغاز نموده اند. آثار متعددی از ایشان منتشر شده است که شامل دانشنامه پلیس پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی 1395، دانشنامه بزه دیده شناسی و پیشگیری از جرم نشر میزان 1394 و .... می باشد.

بزهکاری پدیده ای است که در طول تاریخ زیست بشر، ابعاد فردی و اجتماعی زندگی وی را تحت تأثیر قرار داده است. به همین دلیل پیشگیری از ارتکاب جرم همواره مورد توجه جوامع مختلف بوده و رویکردهای گوناگونی برای نیل به این هدف به کار گرفته شده است. عدم توفیق رویکردهای کیفری و وضعی در پیشگیری از جرم و تلاش جامعه شناسان، جرم شناسان و روان شناسان در شناخت بهتر زمینه های ارتکاب جرم، رویکرد نوین پیشگیری رشد مدار را محور مطالعات و اقدامات پیشگیرانه سازمان ها قرار داد. این رویکرد معتقد است که گرایش به ارتکاب جرم، مسیری است که از دوران کودکی و نوجوانی آغاز می شود. از همین رو کتاب حاضر دارای یک بخش تمهیدی، دو بخش اصلی و فصول جانبی می باشد. در بخش تمهیدی نویسنده به تبیین پیشگیری رشدمدار، کلیات و تعاریف پرداخته و در فصل نخست این بخش مفاهیم پیشگیری، طفل و خطر را بیان می کند و در فصل دوم حقوق رشدمدارانه اطفال در اسناد بین المللی و قوانین داخلی مورد مداقه قرار می گیرد. بخش نخست در قالب چهار فصل، عوامل خطر گرایش اطفال و نوجوانان به بزهکاری را از دیدگاه رشدمدار تشریح نموده، که این عوامل را در سطح فردی و نیز نهادهای اولیه تربیتی کودکان و نوجوانان یعنی خانواده، مدرسه، گروه همسالان و رسانه ها مورد بررسی قرار می دهد. در بخش دوم، نویسنده در قالب پنج فصل به بیان عوامل و اقدامات حمایت کننده در شرایط و زمینه های مختلف خطر می پردازد و پیش از بیان عوامل و اقدامات حمایت کننده اصول لازم الرعایه در طراحی و اجرای مداخلات پیشگیرانه را به منظور تبیین نحوه اجرای مداخلات پیشگیرانه رشدمدار تشریح می نماید. این عوامل و اقدامات حمایت کننده شامل عوامل حمایت کننده فردی، عوامل حمایت کننده خانوادگی، عوامل حمایت کننده در مدرسه و عوامل و اقدامات حمایتی در زمینه برنامه های حمایتی همسالان و رسانه ها را دربر می گیرد.

در نتیجه نویسنده نتایج حاصل از نظریه عمومی خطر گرایش به بزهکاری از دیدگاه رشدمدار و دیدگاه حق محور از پیشگیری رشدمدار ارائه می نماید. این نتایج و پیشنهادات در سه زمینه پیشنهادهای ساختاری و نهادی، پیشنهادهای اجرایی و پیشنهادهای پژوهش تکمیلی ارائه شده است تا زمینه برای پژوهش دانشجویان را فراهم کند.