کارشناس رسمی رشته برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات (1016 مورد)