کارشناس رسمی رشته برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات (1012 مورد)