کارشناس رسمی رشته برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات (1013 مورد)