دفاتر اسناد رسمی شهر هشتجین

دفتر اسناد رسمی شماره 42هشتجین در استان اردبیل

دفتر اسناد رسمی شماره 42هشتجین در استان اردبیل

سردفتر:فتح الله میرزائی هشجین

آدرس:خلخال بخش هشجین پایین تر از میدان عالی قاپو کوچه فردوس پ 5 - کد پستی: 5687133558