jail.jpeg (8 KB)
 
 
متن بخشنامه ابلاغ شده به شرح زیر است:
به منظور دستیابی به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی زندانیان و برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آن‌ها، مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل ، به مناسبت عید سعید غدیر خم یک هفته مرخصی داده شود.
الف – زندانیان محکوم به حبس:
1- محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل 5 سال حبس.
2- محکومین به حبس بیش از 10 سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس.
3- محکومین به حبس بیش از 5 سال تا 10 سال به شرط تحمل شش ماه حبس.
4- محکومین به حبس بیش از یک سال تا 5 سال به شرط تحمل دو ماه حبس.
5- محکومین به یک سال حبس و کمتر از آن به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.
ب- زندانیان محکوم به جزای نقدی:
1- محکومین به جزای نقدی که باقی مانده محکومیت آن‌ها بیش از یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.
2- محکومین به جزای نقدی که باقی مانده محکومیت آن‌ها بیش از هفتاد میلیون ریال تا یکصد و بیست میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.
ج- محکومین به پرداخت دیه و محکومین مالی:
زندانیانی که به دلیل عجز از پرداخت دیه در بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت‌های مالی، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود.