عدم حمایت بیمه از همسر وفرزند با صدور دفترچه

پرسش

با اینکه دفترچه برای همسر و فرزند صادر شد ولی از حمایت بیمه ای برخوردار نیستند، چرا؟

پاسخ مشاور

این پرسش را بایست از بیمه گر مربوطه سؤال کنید، چون بدواً افراد تحت تکفل بیمه گذار، تحت شمول بیمه ایشان قرار می گیرند.

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان