تعهد به دریافت در قرارداد فروش و انتقال گاز-شهر دانش-سیده میترا موسوی-چاپ اول-95

نویسنده: سیده میترا موسوی

انتشارات: شهر دانش

قیمت: 13600 تومان

ّ