کتاب حقوق کار به قلم استاد دکتر سید عزت الله عراقی از اساتید برجسته حقوق عمومی کشور، که توسط انتشارات سمت در سال 1392 نخستین چاپ از آن منتشر و در سال 1396 به چاپ پنجم نیز رسیده است. استاد پس از اخذ مدرک کارشناسی حقوق از دانشگاه تهران، از طرف دولت ایران در قالب بورس تحصیلی به کشور فرانسه عزیمت نموده و موفق به اخذ مدرک دکتری در رشته حقوق شدند. سال ها در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مشغول به تحصیل بودند که در نهایت در سن 77 سالگی دعوت حق را لبیک گفتند. آثار متعددی از ایشان به جا مانده که از جمله حقوق بین الملل کار و نظام های حقوقی معاصر می توان نام برد.

کتاب حاضر به طور کلی حول دو فصل مبنا قرار داده شده است که نخست کار و مابه ازای آن و دوم نقش دولت در روابط کار را مورد بررسی قرار می دهد

بخش نخست: ابتدا ویژگی کار که از جمله تعهد اصلی دولت محسوب می شود، به گونه ای است که بی­آنکه نیازی به قید یا شرط مباشرت کارگر باشد به آن جنبه تعهد شخصی می دهد. در واقع موازین حاکم بر انجام دادن کار و همچنین مزد کارگر که ارتباط مستقیم با جسم و جان کارگر دارد، سبب شده کارگر فشار سختی کار و محیط آن را قبول نماید. در واقع اصولی اعم از محدودیت ساعت های کار، برخورداری از حق مرخصی سالانه و دیگر مرخصی ها، ایمنی محیط کار، مزد عادلانه و مناسب و دیگر مقررات مربوط به چگونگی انجام کار مورد مداقه قرار می گیرد و همچنین در مقابل تکالیف و مسئولیت کارفرما را نسبت به کارگر تشریح می نماید.

بخش دوم: در خصوص مبحث دولت و روابط کار، مضاف بر تعهدات بین المللی دولت ها در زمینه رعایت موازین بین المللی مربوط به کار، در حقوق داخلی برخی از کشورها، قانون اساسی بعنوان مهم ترین سند حقوقی نیز حق هایی را در مجموعه حقوق ملت به رسمیت می شناسد که تکالیف مهمی را بر عهده دولت، در معنای وسیع کلمه قرار می دهد. در ادامه نویسنده سازوکار های اجرایی و نظارتی بر اجرای صحیح مقررات کار را شرح داده و نحوه اعتراض از سوی کارگر را مورد بررسی می نماید. حال ممکن است اختلافاتی میان کارفرما و کارگر پدید آید که در مبحث بعدی این فصل تحت عنوان حل و فصل اختلافات ناشی از کار بررسی می شود.

نویسنده در انتها نتیجه می گیرد که حقوق کار مجموعه از حقوق عمومی محسوب نمی شود بلکه بنا بر ابعاد اجتماعی آن، بخشی از حقوق اجتماعی محسوب می شود.