کتاب "حقوق بین الملل عمومی هوایی" به قلم دکتر حمید کاظمی در سال 1395 نخستین چاپ از آن توسط انتشارات سمت به زینت چاپ در آمد. دکتر حمید کاظمی در سال 1391 موفق به اخذ دکتری تخصصی خود در گرایش حقوق هوافضا از دانشگاه لیدن هلند شد. ایشان در حال حاضر استادیار پژوهشگاه هوافضا می باشند و آثار علمی متعددی از جمله مسئولیت شرکت های هواپیمایی در حقوق تطبیقی انتشارات خرسندی، حقوق بین المللی خصوصی هوایی انتشارات سمت به جامعه علمی کشور عرضه شده است.

حقوق بین الملل عمومی هوایی، نظامی حقوقی است که بر رفتار دولت ها و سازمان های بین المللی در فعالیت های هواپیمایی حاکم است. این نظام همچنین محدوده های کنترل دولت بر هوافضای بالای سرزمینش را در خصوص بهره برداری های هوایی، وظایف، تعهدات و مسئولیت در حمل و نقل هوایی و جلوگیری از جرائم هواپیمایی و مجازات مجرمان در هواپیما و علیه هواپیمایی کشوری و نهایتاً سطح مجاز دسترسی شرکت های هواپیمایی خارجی به بازار تعیین می کند.

کتاب حاضر در قالب یازده فصل مورد نگارش قرار گرفته است؛ در فصل نخست کلیاتی در خصوص حقوق هواپیمایی اعم از تاریخچه مقررات هواپیمایی، مفاهیم و منابع حقوق بین الملل ارائه می گردد. در فصل دوم به اصول اساسی حقوق بین الملل عمومی حاکم بر فعالیت های هواپیمایی از قبیل حاکمیت، صلاحیت و مسئولیت پرداخته می شود. در فصل سوم به مهم ترین منبع حقوق بین الملل هوایی یعنی معاهدات بین المللی هوایی مختصراً پرداخته شده است. نهادهای بین المللی و منطقه ای در فصل چهارم مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل پنجم به روش های حل و فصل اختلافات هواپیمایی کشوری اختصاص داده شده است. فصل ششم یکی از مباحث بنیادین حقوق بین الملل هوایی که مورد توجه دولت ها قرار دارد یعنی مسئله ایمنی هواپیمایی مورد توجه قرار می گیرد. در فصول هفتم، هشتم، نهم و دهم به مباحث خاص ایمنی و امنیت هوایی که مورد توجه کنوانسیون شیکاگو قرار دارد اعم از وضعیت هواپیما، بهره برداری از هواپیما، تسهیلات هوانوردی و نیز سوانح هوایی مشروحاً پرداخته شده است. در نهایت در فصل یازدهم به طور اختصاصی به یکی از مهم ترین مسائل صنعت هواپیمایی کشوری توجه ویژه شده است، در واقع امنیت هواپیمایی از جمله مهم ترین مسائل روزانه صنعت هواپیمایی است که دغدغه و نگرانی دولت ها را موجب می شود.

در نتیجه به طور مختصر می توان بیان داشت، نویسنده با بیان فصول فوق، خوانده را با صنعت هواپیمایی و به طور اخص با حقوق بین الملل هوایی و مسائلی که نیازمند مداقه و بررسی است، آشنا می کند.