دفاتر ازدواج و طلاق شهر سنگر

دفتر ازدواج و طلاق شماره 248سنگر در استان گیلان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 248سنگر در استان گیلان

سردفتر:سیدهادی عصری

آدرس:گیلان-سنگر - کد پستی: 4336146961
دفتر ازدواج و طلاق شماره 39سنگر در استان گیلان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 39سنگر در استان گیلان

سردفتر:سیدعلی میرعبدالعظیمی

آدرس:سنگر- خ امام پاساژ هاشمی - کد پستی: 4336146986
دفتر ازدواج و طلاق شماره 245سنگر در استان گیلان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 245سنگر در استان گیلان

سردفتر:مصطفی قربانی زاده قاضیانی

آدرس:سنگر-خیابان امام جنب مهدیه کوچه یاسمن - کد پستی: 4336136864
دفتر ازدواج و طلاق شماره 32سنگر در استان گیلان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 32سنگر در استان گیلان

سردفتر:سید حبیب طاهری میرانی

آدرس:سنگر-خیابان شهدا-جنب پارک - کد پستی: 4336134955

دفاتر اسناد رسمی شهر سنگر

دفتر اسناد رسمی شماره 11سنگر در استان گیلان

دفتر اسناد رسمی شماره 11سنگر در استان گیلان

سردفتر:رضا درچمن

آدرس:سنگر-شاقاجی روبروی مجتمع پذیرایی عابد - کد پستی: 4337113999
دفتر اسناد رسمی شماره 177سنگر در استان گیلان

دفتر اسناد رسمی شماره 177سنگر در استان گیلان

سردفتر:شیرزاد معصومی

آدرس:گیلان-رشت- سنگر-خیابان شریعتی-بعدازبانک صادرات -پاساژ شهرداری -طبقه اول - کد پستی: 4336133984
دفتر اسناد رسمی شماره 72سنگر در استان گیلان

دفتر اسناد رسمی شماره 72سنگر در استان گیلان

سردفتر:علیرضا جلیلی

آدرس:سنگر خیابان امام خمینی جنب پاسگاه نیروی انتظامی پاساژ هاشمی طبقه اول - کد پستی: 4336146983