احمد مومنی راد اظهار داشت: روز گذشته (یکشنبه) در شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی به سه پرونده مطبوعاتی رسیدگی شد.

احمد مومنی راد سخنگوی هیات منصفه مطبوعات در این رابطه بیان کرد: پرونده اول، مربوط به متهم مدیر مسئول پایگاه خبر و اطلاعات روز به اتهام توهین به مقامات بود که هیات منصفه مطبوعات در اتهام فوق الذکر متهم را به اتفاق آرا مجرم دانست و با اکثریت آرا متهمان را مستحق تخفیف دانست.

وی ادامه داد: پرونده دوم مربوط به مدیر عامل و خبرنگار پایگاه خبری نفت ما به اتهام افترا بود که هیات منصفه در اتهام فوق الذکر متهمان را به اتفاق آرا مجرم دانست و با اکثریت آرا متهمان را مستحق تخفیف دانست.

مومنی راد افزود: پرونده سوم، پرونده مدیر مسئول پایگاه خبری میز نفت به اتهام افترا بود که هیات منصفه در اتهام فوق الذکر متهم را به اتفاق آرا مجرم دانست و با اکثریت ارا متهم را مستحق تخفیف دانست./ ایسنا