رییس سازمان زندان ها در صفحه خود در توئیتر نوشت: انتقال سپیده قلیان به زندان دیگر مطابق قانون، تحت بررسی و تصمیم است.

محمدمهدی حاج محمدی در صفحه خود در توئیتر نوشت: ادعاهای عجیب و غریب سپیده قلیان از زندان بوشهر منجر به شکایت برخی از زندانبانان، زندانیان و خانواده‌ آنها شده که وفق مقررات رسیدگی می شود. بخاطر اطمینان از رفتار عادلانه زندانبانان شاکی و نیز عصبانیت شدید هم بندی های او، انتقالش به زندان دیگر مطابق قانون، تحت بررسی و تصمیم است./ ایسنا