اگر مجمع عمومی هزینه غیرضرور تصویب کنه ما باید پرداخت کنیم؟

پرسش

سلام مجمع عمومی ساختمان هر چند ماه یکبار یه هزینه غیرضروری تصویب می کنند مثلاً تغییر آیفون تصویری یا گرانیت کردن کل نمای ساختمان و ما که مخالف این هزینه ها هستیم مجبور می کنند که پرداخت کنیم، آیا ما قانوناً تکلیفی به پرداخت داریم؟

پاسخ مشاور

در صورتی که مطابق با اساسنامه ساختمان مجمع عمومی تصویب کند، سایر مالکین نیز مکلف به تمکین به آن مصوبه هستند. 

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان