اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مهریه

پرسش

دادخواست اعسار از هزینه دادرسی مهریه چگونه و چه زمانی باید ارایه شود؟

پاسخ مشاور

اگر زوجه اقدام به مطالبه مهریه خویش از طریق محکمه کند، ملزم است با عنایت به ارزش ریالی مهریه خویش هزینه دادرسی پرداخت نماید که عموماً 3 درصد خواسته می باشد ولیکن در صورتی که زوجه در ابتدا امر توانایی پرداخت آن را نداشته باشد بایست ذیل دادخواست مطالبه مهریه درخواست اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی را اقامه کند که ابتدا به آن رسیدگی و در صورت پذیرش از پرداخت هزینه دادرسی مزبور معاف می گردد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.