دروغگویی و فریب در ازدواج و فسخ نکاح

پرسش

وقت بخیر خسته نباشید، سؤالی داشتم از محضر منورتان آقا با دختری عقد نموده و از بابت مهریه در مراسم بله برون یک واحد آپارتمان و تعدادی سکه تعیین شده ولیکن آقا داماد آن برگه را امضاء ننموده و پدر ایشان و شاهدین حاضر امضاء کرده اند. در عقدنامه ذکری از واحد آپارتمان نیامده و پدر داماد لسانی متعهد به تهیه و خریداری آن کرده ولیکن تعداد سکه ها در عقدنامه آمده است؛ در سند دست نویس روز بله برون دختر خانم مدعی شده لیسانس داره ولی بعد از عقد کاشف بعمل آمد که لیسانس نداره بلکه دیپلمه است. با وجود دروغ های فراوانی که گفتن آقا می تونه اقدام به فسخ نکاح کند؟

پاسخ مشاور

مستند به ماده 1128 قانون مدنی که مقرر می دارد « هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد». حال با عنایت به اینکه در سند نگارش شده دختر خانم مدعی داشتن مدرک لیسانس بوده و آقا پسر با علم به داشتن مدرک لیسانس متقاعد به عقد نکاح شده، حال کاشف بعمل آمده است که دختر خانم فاقد مدرک لیسانس می باشد در این صورت آقا می تواند مستند به ماده مزبور نسبت به فسخ نکاح اقدام کند و با عنایت به ماده 1099 قانون مدنی که مقرر می دارد « در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است» اگر دختر خانم آگاه بوده و مدعی داشتن لیسانس شده مستحق هیچ گونه مهریه نمی باشد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.