نظریه کارشناس دیوان عدالت اداری

پرسش

کارشناس دادگستری که دیوان عدالت اداری برای مشاوره در نظر گرفته اگر به یک برگ کپی استناد کند و شعبه بدوی نیز با نظر یه کارشناسی اقدام به صدور رای به ضرر بنده کندچه کنم؟یا به عبارتی چطور میتوانم دیوان را قانع کنم که اصل این کپی موجود نیست و به مرحله اجرا نرسیده است؟

پاسخ مشاور

می توانید ضمن تجدیدنظرخواهی به رأی شعبه بدوی دیوان، نسبت به کارشناسی انجام شده نیز اعتراض تا مجدد کارشناسی انجام شود و صرف کپی سند مورد ادعا بدون وجود اصول مستندات آن نمی تواند مناط اعتبار قرار گیرد.

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان