قرارداد صلح و یا واگذاری محدود معدن با پروانه بهره برداری چگونه است؟

پرسش

برای قرارداد صلح یا واگذاری معدن چه الزاماتی را باید رعایت کرد؟

پاسخ مشاور

الزامات قرارداد واگذاری معادن به دو بخش قوانین موضوعه آن که ممکن است توافق برخلاف آن امکان پذیر نباشد و توافقات طرفین قرارداد از جمله مدت قرارداد، چگونگی بهره برداری، تعهدات بهره بردار و امتیازاتی که به موجب قرارداد در اختیار بهره بردار قرار می گیرد می باشد، که برای تشریح تمامی این الزامات ماهیت آن از هر قرارداد تا قرارداد دیگر، متفاوت خواهد بود.

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان