حقوق بازنشستگی پدرفوت شده

پرسش

اگر پدرومادری فوت شدند فرزند دختریکه متارکه کرده نداشته باشند که حقوق به اوبرسد ولی پسر مجرد که ازدواج نکرده چهل سال دارد ایاحقوق به اومیرسد یا بین خواهربرادرتقسیم میشود

پاسخ مشاور

به فرزند پسر نمی رسد. 

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان