تصرف عدوانی در ملک اجاره ای

پرسش

ایا پس از اتمام موعد اجاره زمین٬ این اجاره دلیلی برای سبق تصرف زودتر مستاجر در برابر تصرف عدوانی فرد غیرمالک محسوب میشود؟

پاسخ مشاور

تصرف مستاجر به موجب اجاره نامه و صرفاً نسبت به مالکیت بر منافع است نه عین و مستاجر می تواند از بابت تصرف عدوانی علیه متصرف عدوانی طرح شکایت کند. 

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان