تصویب نامه در خصوص معافیت اتباع عراقی در سفر به ایران از پرداخت هزینه های روادید به شرط عمل متقابل

تصویب نامه در خصوص معافیت اتباع عراقی در سفر به ایران از پرداخت هزینه های روادید به شرط عمل متقابل
مصوب 1398,01,11

هیئت وزیران در جلسه 11 /1 /1398 به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
وزارت امور خارجه مجاز است اتباع عراقی را در سفر به ایران از پرداخت هزینه‌ های روادید به شرط عمل متقابل معاف کند.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور