تصویب نامه در خصوص پیشنهاد واگذاری حق استفاده از 5000 مترمربع از پلاک ثبتی 1012 فرعی از 3451 اصلی واقع در بخش 6 شهرستان نایین استان اصفهان

تصویب نامه درخصوص پیشنهاد واگذاری حق استفاده از 5000 مترمربع از پلاک ثبتی 1012 فرعی از 3451 اصلی واقع در بخش 6 شهرستان نایین استان اصفهان
مصوب 1398,01,07

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۱۸ /۱۲ /۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۱۵۴۰۸۲ /۲۴۵۶۴ مورخ ۱۷ /۱۱ /۱۳۹۷ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد تبصره (5) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۰- و با رعایت تصویب‏ نامه شماره ۳۶۵۵۳ /ت۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۱ /۳ /۱۳۸۷ تصویب کردند:

1- حق استفاده از (5000) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی (1012) فرعی از (3451) اصلی، واقع در بخش (6) شهرستان نایین، سه راهی خورجندق در شهرستان خور و بیابانک، استان اصفهان، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، با حفظ وضعیت انفالی و مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره ‏برداری از جنگلها و مراتع کشور، با کسر حرایم قانونی و رعایت قوانین و مقررات و ضوابط زیست محیطی برای احداث پایگاه امداد و نجات جاده‏ ای به مدت (30) سال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران واگذار می ‌گردد.

2- واگذاری حق استفاده موضوع این تصویب نامه در مدت تعیین شده مشروط به حفظ حقوق مالکیت دولت و تداوم فعالیت با اهداف و وظایف جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، با تأیید سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت درحفظ حقوق مالکیت عمومی بر انفال) است.

3 - نظارت بر اجرای طرح بر عهده سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر انفال) است و تمدید حق استفاده یاد شده برای دوره‌ های بعدی با تأیید دستگاه ناظر، پس از بررسی درخواست توسط کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی، منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

4 - جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به احداث یا تکمیل بنا در محدوده یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط (از جمله رعایت کاربری) اقدام نماید. این امر موجب مالکیت عرصه و اعیان برای جمعیت مذکور نبوده و در قبال مستحدثات مزبور صرفاً حق استفاده در دوره یاد شده و در مهلت تمدیدی را دارد.

5 - در صورت تغییر اهداف و موضوع فعالیت، حق استفاده یاد شده ساقط و محدوده به همراه مستحدثات به دولت اعاده می شو‏د.

6 - پس از اجرای کامل طرح و اعلام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر انفال)، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به درج حق استفاده میزان تعیین شده در موعد مقرر با شرایط فوق در سند مالکیت اقدام و مراتب را به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می نماید.

این تصویب نامه در تاریخ 5 /1 /1398 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

نقشه