اصلاح تصویب نامه شماره 113437/ت55855هـ مورخ 1397/08/27 (در خصوص دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه های کم درآمد جامعه)

اصلاح تصویب نامه شماره 113437/ت55855هـ مورخ 1397/08/27 (در خصوص دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه های کم درآمد جامعه)
مصوب 1398,01,18

هیئت وزیران در جلسه 18 / 1 / 1398 به پیشنهاد شماره 735730 مورخ 26 / 12 / 1397 سازمان برنامه و بودجه کشور و در اجرای بند (ب) مصوبه شماره 101532 مورخ 1 / 8 / 1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب کرد:

دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه های کم درآمد جامعه موضوع تصویب نامه شماره 113437 / ت55855هـ مورخ 28 / 8 / 1397 به شرح زیر اصلاح می شود:

1- بند (الف) ماده (2) به شرح زیراصلاح می شود:
الف- کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشکری و کارکنان قراردادی شناسه دار دستگاه های اجرایی که از محل منابع بودجه عمومی، حقوق دریافت می کنند و جمع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و همچنین مبلغ ماهیانه قرارداد منعقده برای کارکنان قراردادی شناسه دار، کمتر از سی میلیون (000 / 000 / 30) ریال است از طریق حساب های بانکی متصل به حقوق و مزایای کارکنان مشمول.

2- جدول ماده (3) به شرح زیر اصلاح می شود:


ردیف

بعد خانوار

معادل ریالی سبد حمایت غذایی

1

یک نفره

0000/ 000/ 1

2

دو نفره

000/ 500/ 1

3

سه نفره

000/ 000/ 2

4

چهار نفره

000/ 500/ 2

5

پنج نفره و بیشتر

000/ 000/ 3

3- در بند (پ) ماده (3)، عبارت "بیمه شده تأمین اجتماعی" بعد از عبارت "سایر گروه های" اضافه می شود.

4- متن زیر به عنوان بند (ث) به ماده (3) الحاق می شود:
ث- در خصوص سایر کارکنان دستگاه های اجرایی که مشمول بند (الف) ماده (2) نمی باشند، دستگاه های اجرایی می توانند فهرست کارکنان غیرمشمول بند (الف) ماده مذکور خود را که کمک جبرانی یا حمایت غذایی از گروه های کم درآمد دریافت نکرده اند، جهت بررسی و اقدام بعدی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور