تصویب نامه در خصوص تعیین ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، قضات و شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و کارکنان موسسات انتفاعی

تصویب نامه در خصوص تعیین ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، قضات و شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و کارکنان موسسات انتفاعی
مصوب 1398,01,28

هیئت وزیران در جلسه 28 / 1 / 1398 به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- و بند (پ) ماده (28) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395- وجزء (1) بند (الف) و بند (ی) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور تصویب کرد:

1- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان سی هزار و دویست (200/ 30) ریال تعیین می شود.

2- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370 – (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال 1398 به میزان دو هزار و یکصد و بیست (120/ 2) ریال تعیین می شود. حداقل افزایش حقوق نسبت به سال 1397 از مبلغ چهار میلیون و چهارصد هزار (000/ 400/ 4) ریال کمتر نخواهد بود.

3- ضریب حقوق مقامات و همطرازان موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و رؤسای دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان ها به میزان دو هزار (000/ 2) ریال تعیین می شود.

4- افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۸ به میزان هجده درصد (۱۸%) تعیین می شود.

تبصره - رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ - الزامی است.

5- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگا‌ه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ به میزان پانزده میلیون و ششصد و سی هزار (000/ 630 / 15) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.

6- حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ به میزان هشت میلیون و چهارصد و پنجاه هزار (000/ 450/ 8) ریال تعیین می شود که با احتساب فوق العاده های موضوع ماده (6) قانون یاد شده، این میزان نباید کمتر از پانزده میلیون و ششصد و سی هزار (000/ 630/ 15) ریال شود و مابه التفاوت آن تا مبلغ پانزده میلیون و ششصد و سی هزار (000/ 630/ 15) ریال به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.

7- مبلغ مابه التفاوت ریالی افزایش حقوق و مزایای مستمر کلیه کارمندان پس از اعمال ضریب حقوق موضوع این تصویب نامه، در سقف امتیازات مندرج در آخرین حکم کارگزینی آنها در سال 1397، نسبت به چهار میلیون و چهارصد هزار (000/ 400/ 4) ریال، پس از تبدیل به امتیاز به مأخذ ضریب سال 1398 موضوع این تصویب نامه، در حکم کارگزینی آنها در ردیف جداگانه ای با عنوان "تفاوت بند (ی) تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 کل کشور" درج و مشمول افزایش حقوق سال های آتی خواهد بود و در محاسبه اقلام پرداختی که حقوق ثابت مبنای محاسبه آنها می باشد نظیر فوق العاده اضافه کار ساعتی، فوق العاده ویژه، پاداش پایان خدمت و غیره احتساب خواهد شد.

8- مبلغ ریالی ناشی از اعمال ضریب تعدیل سال 1397 موضوع بند (7) تصویب نامه شماره 14896 / ت55313هـ مورخ 16 / 2 / 1397 و اصلاحات بعدی آن در آخرین حکم کارگزینی سال 1397 کارکنان، پس از تبدیل به امتیاز به مأخذ ضریب هزار و هفتصد و نود و هفت (1797) سال 1397، با اعمال ضریب سال 1398، به عنوان "تفاوت جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور" در حکم کارگزینی آنها در ردیف جداگانه ای درج و مشمول افزایش حقوق سال های آتی خواهد بود و در محاسبه اقلام پرداختی که حقوق ثابت مبنای محاسبه آنها می باشد نظیر فوق العاده اضافه کار ساعتی، فوق العاده ویژه، پاداش پایان خدمت و غیره احتساب خواهد شد.

9- در اجرای این تصویب نامه، رعایت احکام بند (ب) ماده (74) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ی) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- الزامی است.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور