تمدید تصویب نامه شماره 165407 /ت53930هـ مورخ 25 اسفند 1395 با موضوع تعیین قیمت هر لیتر نفت کوره مصرفی کارخانه های سیمان در سال 1396 برای اجرا در سال 1398

تصویب نامه در خصوص تمدید تصویب نامه شماره 165407 /ت53930هـ مورخ 25 اسفند 1395 برای اجرا در سال 1398
مصوب 1398,02,04

هیئت وزیران در جلسه 4 /2 /1398 به پیشنهاد شماره 23883 /60 مورخ 19 /1 /1398 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌ نامه شماره 165407 /ت53930هـ مورخ 25 /12 /1395 برای اجرا در سال 1398 تمدید می شود.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور