تصویب نامه در خصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال 1398

تصویب نامه در خصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال 1398
مصوب 1398,02,08

هیئت وزیران در جلسه 8 /2 /1398 به پیشنهاد شورای عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (2) اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری - مصوب 1370 - تصویب کرد:

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین سال 1398 مبلغ یک میلیون (000 /000 /1) ریال تعیین می ‏شود.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور