تصویب نامه در خصوص افزایش مستمری های موضوع مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی برای سال 1398

تصویب نامه در خصوص افزایش مستمری های موضوع مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی برای سال 1398
مصوب 1398,02,11

هیئت وزیران در جلسه 11 /2 /1398 به پیشنهاد شماره 20461 مورخ 10 /2 /1398 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (96) قانون تأمین اجتماعی – مصوب 1354 – تصویب کرد:

1 – از تاریخ 1 /1 /1398 کلیه مستمری های بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال 1397 برقرار شده اند، بر اساس مصوبه 27 /12 /1397 شورای عالی کار، برای دریافت کنندگان حداقل مستمری به مبلغ پانزده میلیون و یکصد و شصت و هشت هزار و هشتصد و ده (810 /168 /15) ریال، به میزان سی و شش و نیم درصد (5 /36 %) و برای سایر سطوح به میزان سیزده درصد (13 %) مستمری آنان در پایان اسفندماه 1397 به علاوه مبلغ ثابت دو میلیون و ششصد و یازده هزار و چهارصد و هفتاد (470 /611 /2) ریال افزایش می یابد.

2 – افزایش مستمری سایر افرادی که به نسبت پرداخت حق بیمه برقرار شده است، تا حداقل مستمری، به میزان سی و شش و نیم درصد (5 /36 %) و مستمری های بیش از حداقل، همانند سایر سطوح و به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور