تصویب نامه در خصوص صدور مجوز خروج موقت تعداد (15) قلم آثار برای نمایشگاه تمدن های آسیایی به مدت چهار ماه و تعداد (14) قلم آثار برای نمایشگاه سلادون های لانگ کوان و جهانی شدن

تصویب نامه در خصوص صدور مجوز خروج موقت تعداد (15) قلم آثار برای نمایشگاه تمدن های آسیایی به مدت چهار ماه و تعداد (14) قلم آثار برای نمایشگاه سلادون های لانگ کوان و جهانی شدن
مصوب 1398,02,11

هیئت وزیران در جلسه 11 /2 /1398 به پیشنهاد شماره 2240 /982100 مورخ 2 /2 /1398 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب کرد:

در اجرای ماده (21) آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی موضوع تصویب نامه شماره 50446 /ت25214هـ مورخ 14 /12 /1381، خروج موقت تعداد (15) قلم آثار برای نمایشگاه "تمدن های آسیایی" به مدت چهار ماه و تعداد (14) قلم آثار برای نمایشگاه "سلادون های لانگ کوان و جهانی شدن" به مدت هشت ماه به شرح فهرست پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، جهت برگزاری نمایشگاهی در کشور چین توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، با مسئولیت آن سازمان و با هماهنگی مرکز امور حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

شماره - 1 شماره - 2 شماره - 3 شماره - 4 شماره - 5 شماره - 6 شماره - 7 شماره - 8 شماره - 9 شماره - 10 شماره - 11