تصویب نامه در خصوص برنامه زمانبندی مسافرت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به کشور روسیه با استفاده از هواپیمای اختصاصی

تبصره ۱‌ ـ‌ مبالغ پایه پس از اعمال ضرایب حسب مورد طبق جدو‌ل زیر محاسبه و عمل می‌ شود:


نوع راه یا راه آهن

ترافیک

موقعیت اقتصادی

فرعی و راه ‌آهن

اصلی و بزرگراه

آزادراه

سبک

متوسط

سنگین

به فاصله ۱۰ کیلومتری مراکز استانها

به فاصله ۵ کیلومتری سایر شهرها

۱

۵ /۱

۲

۱

۵ /۱

۲

۲

۵ /۱