اصلاح اساسنامه صندوق تأمین خسارت های بدنی

اصلاح اساسنامه صندوق تأمین خسارت های بدنی
مصوب 1397,03,30

هیأت وزیران در جلسه 30 /3 /1397 به پیشنهاد شماره 33168 /36114 مورخ 20 /3 /1397 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اساسنامه صندوق تأمین خسارت های بدنی موضوع تصویب نامه شماره 18028 /ت54309هـ مورخ 22 /2 /1397 به شرح زیر اصلاح می شود:

1- به انتهای تبصره (1) ماده (11)، عبارت «در مورد وجوهی که صندوق از محل درآمد عمومی دریافت می نماید رعایت مواد (31) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - الزامی است.» اضافه می شود.

2- در بند (ب) ماده (22)، عبارت «بند (پ) ماده (24) قانون» به عبارت «بند (پ) ماده (4) قانون» اصلاح می شود.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری