اصلاح بند (4) ماده (10) اساسنامه شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

اصلاح بند (4) ماده (10) اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
مصوب 1397,04,13

هیأت وزیران در جلسه 13 /4 /1397 به پیشنهاد شماره 117376 /60 مورخ 19 /5 /1396 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت – مصوب 1377 – تصویب کرد:
در بند (4) ماده (10) اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 32395 /ت 31907 ھ مورخ 12 /6 /1384 عبارت "و استخدامی" حذف می شود.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره 6524 /102 /97 مورخ 11 /5 /1397 شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری