اصلاح در انتهای بند (ج) ماده (18) اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی

اصلاح در انتهای بند (ج) ماده (18) اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی
مصوب 1396,11,18

هیأت وزیران در جلسه 18 /11 /1396 به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد تبصره ماده (13) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی – مصوب 1395 – تصویب کرد:

در انتهای بند (ج) ماده (18) اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی موضوع تصویب نامه شماره 118818 /ت 54612هـ مورخ 26 /9 /1396 عبارت «با اخذ مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» الحاق می شود.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری