آیین نامه اجرایی ساماندهی تولید،فرآوری وبازرگانی چای

بسمه تعالی


وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع و معادن

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران


وزیران عضو کارگروه نوسازی باغات چای و تقویت بازار داخلی و ساماندهی تولید و توزیع چای، بنا به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 3449/ت34872هـ مورخ 9/2/1385، آیین نامه اجرایی ساماندهی تولید، فرآوری و بازرگانی چای را به شرح زیر تصویب نمودند:


“آیین نامه اجرایی ساماندهی تولید، فرآوری و بازرگانی چای”
مصوب 1385,03,08با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 ـ وزارت جهادکشاورزی متولی اصلاح و نوسازی باغات چای است و موظف است به منظور افزایش کیفیت برگ سبز چای تولیدی و اقتصادی نمودن تولید در واحد سطح، برنامه اجرایی و زمان بندی خود را برای یک دوره پنجساله با در نظر گرفتن منابع و اعتبارات موردنیاز ظرف دوماه به هیئت وزیران ارایه نماید.

ماده 2 ـ اداره کل چای شمال زیر نظر وزارت جهادکشاورزی با تشکیلات اداری مناسب تشکیل خواهد شد. تشکیلات این اداره کل ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین نامه، توسط وزارت جهادکشاورزی ارایه و حداکثر پس از یکماه به تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد رسید.

ماده 3 (اصلاحی 27/11/1386)ـ به پیشنهاد وزیر جهادکشاورزی و با رعایت تصویب‌نامه شماره 34455/ت25428هـ مورخ 13/8/1380 در نیمه دوم آذرماه هر سال قیمت تضمینی برگ سبز چای سال آینده تعیین می‌شود. ساز و کار خرید برگ سبز چای تولیدی توسط کمیسیون اقتصاد اعلام خواهد شد.

تبصره ـ مسئولیت کنترل کیفی برگ سبز خریداری شده از چایکاران و انطباق آن با ضوابطی که در قیمت گذاری تعیین شده است به عهده اداره کل چای شمال است.

ماده 4 (اصلاحی 27/11/1386)ـ به منظور بهزراعی باغات چای طی سالهای اجرای این آیین نامه و در مهرماه هر سال تسهیلات بانکی لازم از سوی بانکها در اختیار چایکاران قرار خواهد گرفت. یارانه سود تسهیلات بانکی که هر سال توسط شورای اقتصاد تعیین می شود، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بودجه سنواتی وزارت جهادکشاورزی برای پرداخت به چایکاران پیش بینی و منظور خواهد شد.

تبصره 1 ـ معرفی و نظارت چایکاران برای استفاده از این تسهیلات درچارچوب برنامه اجرایی موضوع ماده (1) این آیین نامه در مسئولیت اداره کل چای شمال خواهد بود.

تبصره 2 ـ در سال 1385 یارانه تسهیلات مذکور به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و از محل ردیف هزینههای پیشبینی نشده و پس از طی مراحل قانونی، در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار خواهد گرفت.

تبصره 3 ـ کشاورزان چایکار موظفند حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال نسبت به تسویه تسهیلات بانکی دریافتی اقدام نمایند. به کشاورزانی که تسهیلات بانکی دریافتی را تسویه ننمایند، تسهیلات جدید اعطا نخواهد شد.

ماده 5 ـ به منظور تشویق بخش غیردولتی به خرید برگ سبز چای خشک طی دوره اجرای طرح، تسهیلات سرمایه در گردش از سوی بانکها در اختیار آنها قرار می گیرد. دولت هیچگونه تعهدی در بازپرداخت این تسهیلات نخواهد داشت.

ماده 6 ـ به منظور تعیین تکلیف چای سنواتی و بدهی کارخانجات چایسازی و تشکلهای ذیربط، کارگروهی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانههای صنایع و معادن، بازرگانی، جهادکشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (مسئول کارگروه) تشکیل خواهد شد. کارگروه مذکور موظف است حداکثر تا پایان خردادماه سال 1385 تکلیف چای سنواتی و بدهی کارخانجات را مشخص نماید. در صورت نیاز به تصمیم گیری هیئت وزیران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است متن پیشنهادی کارگروه یادشده را تا پایان خرداد ماه سال 1385 به هیئتوزیران ارایه نماید.

ماده 7 ـ به منظور نوسازی و بازسازی کارخانجات چای سازی، به آن دسته از کارخانجات که بدهی آنان تعیین تکلیف شده است تسهیلات بانکی پرداخت خواهد شد. یارانه سود تسهیلات بانکی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بودجه سنواتی وزارت جهادکشاورزی پیش بینی و منظور خواهد شد.

ماده 8 ـ به منظور ایجاد شرایط رقابتی و توسعه بازار چای کشور، بورس چای در استان گیلان طی سال 1385 زیر نظر بورس کالای کشاورزی کشور راهاندازی شده و به تدریج تالارهای منطقه ای آن در شهرستانهای چایکار توسعه خواهد یافت.

ماده 9 ـ واردات چای با رعایت موارد زیر و سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است:

الف (اصلاحی 27/11/1386)ـ در طول دوره اجرای زمان بندی ماده یک این آیین نامه واردکنندگان چای در صورت خرید یک کیلوگرم چای خشک تولید داخل می توانند دو کیلوگرم چای ازخارج کشور با نرخ تعرفه چهار درصد (4%) وارد نمایند.

ب ـ واردات چای در بسته های کمتر از ده کیلوگرم ممنوع است.

ماده 10 ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای ذیربط موظفند تمهیدات لازم به منظور مبارزه با قاچاق چای اعمال نمایند.

ماده 11 ـ نرخ تعرفه ورود چای به داخل کشور در سالهای بعد به نسبت میزان واردات چای در مقابل خرید چای خشک تولید داخل و به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و تصویب وزرای عضو کمیسیون ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تعیین می گردد.

ماده 12ـ به منظور تشویق صادرات چای، یارانه صادراتی پرداخت خواهد شد. میزان و چگونگی پرداخت آن هرسال توسط وزارت جهادکشاورزی تا پایان فروردین ماه جهت تصویب به مراجع

ذی ربط پیشنهاد خواهد شد.

ماده 13 (اصلاحی 27/11/1386)ـ وزارت جهادکشاورزی موظف است نسبت به تشکیل تعاونیهای چایکاران با عضویت کشاورزان و دست اندر کاران فرآوری و کارخانه های چای سازی اقدام و کلیه وظایف خرید برگ سبز چای، عمل آوری و تبدیل به چای خشک، بازاریابی چای داخلی و واردات چای خارجی را در طول دوره اجرای برنامه طبق زمان بندی ماده یک ، به آنها واگذار نماید.

تبصره ـ تسهیلات بانکی موردنیاز این تشکلها توسط وزارت جهادکشاورزی در اختیار تعاونیهای چایکاران قرار میگیرد. یارانه موردنیاز سود تسهیلات بانکی پرداختی به این تعاونیها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بودجه سنواتی وزارت جهادکشاورزی پیش بینی و منظور خواهد شد.

ماده 14 ـ وزارت جهادکشاورزی و استانداران به ترتیب مسئول نظارت بر حسن اجرای این آییننامه در کل کشور و استان می باشند و مکلفند گزارش اقدامات و پیشرفت کار را در دورههای زمانی سه ماهه به هیئت وزیران ارایه نمایند.

این تصویب نامه جایگزین تصویبنامه شماره 5165/ت30497هـ مورخ 9/2/1383 می شود.


تأیید می گردد

محمود احمدی نژاد

رئیس جمهور


این تصویب نامه در تاریخ 1385/3/2 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور