الحاق متنی به عنوان تبصره به بند ب ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

الحاق متنی به عنوان تبصره به بند ب ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مصوب 1389,02,12با اصلاحات و الحاقات بعدی

‏هیئت وزیران در جلسه مورخ 12 /2 /1389 بنا به پیشنهاد شماره 345005 /1 مورخ 27 /11 /1388‏وزارت بازرگانی و به استناد ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب – 1380‏ - تصویب نمود:

1 (اصلاحی 24/06/1381)- ‏متن زیر به عنوان تبصره به بند (ب) ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویبنامه شماره 31426 / ت 26977 هـ مورخ 1/ 7/ 1381 و اصلاحات بعدی آن از جمله تصویب نامه شماره 666 /ت 30341 هـ مورخ 15/ 1/ 1383 الحاق می شود:
‏تبصره 2 - دستگاه های موضوع این آیین نامه از جمله سازمان توسعه تجارت ایران با تأیید بالاترین مقام اجرایی مجازند اراضی در اختیار خود را جهت ساخت ساختمان های مورد نیاز برای ارائه خدمات مربوط مورد مشارکت با نهادهای بخش خصوصی، تعاونی و تشکل های غیردولتی قرار دهند و در قبال ارائه خدمات مورد توافق حق بهره برداری کوتاه مدت تمام یا بخشی از ساختمان احداثی را به مدت پنج سال به طرف مشارکت واگذار نمایند. در هر حال مالکیت ساختمان و مستحدثات یاد شده در اراضی در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد مشمول حکم ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می باشد. استفاده از تسهیلات بانکی توسط بخش غیردولتی مطابق ضوابط و مقررات مربوط بلامانع است.

2 - ‏در راستای استقرار پنجره واحد تجاری و تسهیل در امور تجارت، سازمانها و دستگاههای متولی نظیر بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و سایر نهادهای دولتی و خصوصی می توانند با رعایت مقررات در اراضی در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران احداث بنا نموده و تجمیع شوند.

محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور