اصلاح تبصره (3) بند «ز» ماده (3) آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان

اصلاح تبصره (3) بند «ز» ماده (3) آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان
مصوب 1389,08,16با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16 /8 /1389 ‏بنا به پیشنهاد شماره 110786 /3797 /54 ‏مورخ 21 /6 /1389 ‏وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی ‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب 1372‏ - تصویب نمود:

متن زیر جایگزین تبصره (3‏) بند «ز» ماده (3) آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان موضوع تصویب نامه شماره 9045 /ت 13875هـ مورخ 23 /7 /1374 می شود:
تبصره 3 - مدیران دستگاههای اجرایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران حداقل ده سال در ارتباط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی تصدی داشته باشند، به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشروط به داشتن سایر شرایط مذکور در این ماده از آزمونهای موضوع این بند معاف خواهند بود.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی