آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه 7 /11 /1397 به پیشنهاد شماره 200648 مورخ 26 /4 /1397 سازمان برنامه و کشور (با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط) و به استناد تبصره بند (پ) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1395 -، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1397,11,07

ماده 1 – در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – شرکت های دولتی: بنگاه های اقتصادی موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 - .

ب – نهادهای عمومی غیردولتی: کلیه دستگاه های موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی – مصوب 1373 – با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده (3) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین خاص به استثنای صندوق های بیمه و بازنشستگی.

پ – سود قابل تقسیم: در مورد شرکت های دولتی و شرکت های وابسته و تابعه آنها و همچنین شرکت های وابسته و تابعه نهادهای عمومی غیردولتی که بر اساس قانون تجارت اداره می شوند، سود قابل تقسیم بر اساس ماده (239) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب 1347- و در خصوص سایر موارد، آن بخش از سودی که طبق اساسنامه قابل تقسیم است.

ت – امور تحقیقاتی و توسعه فناوری: مصادیق امور تحقیقاتی و توسعه فناوری مندرج در دستورالعمل اجرایی ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، موضوع مصوبه شماره 2211 /12 /3 مورخ 19 /12 /1394 شورای علوم، تحقیقات و فناوری.

ث – شورا: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری.

ج – سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

چ – دبیرخانه: دبیرخانه شورا.

ماده 2 – شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند فهرست شرکت های وابسته و تابعه خود را بر اساس چهارچوب اعلام شده توسط دبیرخانه تا پایان شهریورماه هر سال به دبیرخانه و سازمان اعلام کنند

ماده 3 – شرکت های دولتی و شرکت های وابسته و تابعه آنها موظفند در جلسه مجمع عمومی در تصویب بودجه سال بعد به طور مشخص، نسبت به تصویب و اختصاص حداقل سه درصد (3 %) از سود قابل تقسیم سال قبل برای امور تحقیقاتی و توسعه فناوری اقدام و حداکثر تا پایان مهلت قانونی مندرج در برنامه زمان بندی بخشنامه بودجه، میزان آن را به دبیرخانه اعلام نمایند.

ماده 4 – کلیه نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های وابسته و تابعه آنها موظفند در پیش بینی منابع و مصارف و تدوین بودجه سال بعد، میزان منابع موضوع این آیین نامه را منظور و اطلاعات مربوط را حداکثر تا پایان آذرماه هر سال به دبیرخانه اعلام کنند.

ماده 5 – سهم سه درصدی (3 %) موضوع این آیین نامه در شرکت های وابسته و تابعه شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، به نسبت درصد سهم نهاد مذکور در شرکت منظور می شود و میزان آن توسط شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به سازمان و دبیرخانه اعلام می شود.

ماده 6 – شرکت های دولتی، نهادهای غیردولتی و شرکت های وابسته و تابعه آنها موظفند فهرست امور تحقیقاتی و توسعه فناوری موضوع این آیین نامه را با در نظر گرفتن معیارهای زیر حسب مورد به تصویب مجمع عمومی، هیئت امنا یا بالاترین مقام اجرایی برسانند:

الف – موارد مبتنی بر اثربخشی و تحلیل هزینه – فایده باشند.

ب – مسأله محور و کاربردی باشند و به راه حل های مشخص منتج شوند.

پ – در راستای وظایف شرکت دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی و شرکت های وابسته و تابعه آنها باشند.

تبصره – تجاری سازی فناوری های حاصل از اجرای امور تحقیقاتی و توسعه فناوری از محل منابع موضوع این آیین نامه مجاز است.

ماده 7 – حسابرس و بازرس قانونی شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های وابسته و تابعه آنها موظفند در چهارچوب ضوابط و مقررات مالی و معاملاتی، بر نحوه مصرف اعتبارات موضوع این آیین نامه نظارت و نتیجه را در گزارش حسابرسی منظور نمایند.

ماده 8 – شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند اطلاعات موضوع این آیین نامه، شامل فهرست شرکت های وابسته و تابعه خود و میزان سود سه درصد (3 %) قابل تقسیم را به صورت مشخص در بودجه تفصیلی به سازمان اعلام کنند.

ماده 9 – شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تابعه و وابسته به آنها موظفند اعتبارات مربوط را در قالب سیاست ها و اولویت های پژوهشی و فناوری مصوب شورا به مصرف برسانند.

ماده 10 – شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تابعه و وابسته به آنها موظفند فهرست امور تحقیقاتی و توسعه فناوری خود را که از محل اعتبارات موضوع این آیین نامه تأمین مالی می شوند، به همراه هزینه کرد و میزان پیشرفت آنها در سامانه سمات ثبت کنند.

تبصره – نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده ها با موضوعات امنیتی، دفاعی و دارای طبقه بندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی – مصوب 1353 – و آیین نامه اجرایی آن – مصوب 1354 – طبق آیین نامه اجرایی تبصره بند (ت) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده 11 – بالاترین مقام اجرایی شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های وابسته و تابعه آنها مسئول حسن اجرای این آیین نامه هستند.

ماده 12 – دبیرخانه موظف است گزارش عملکرد این آیین نامه را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد تهیه و به شورا و سازمان ارسال کند.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری