چاپ هفتم کتاب "حقوق مدنی تطبیقی" به قلم جمعی از اساتید حقوقی کشور و مقدمه دکتر عباس کریمی توسط انتشارات سمت در سال 1397 منتشر شد. پروفسور عباس کریمی استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از جمله مفاخر حقوقی کشور در سال 1380 دکتری تخصصی حقوق خصوصی و اسلامی خود را از دانشگاه روبرت شومین دریافت کرد. از ایشان آثار متعدد و گران سنگی از جمله حقوق داوری داخلی نشر دادگستر 1391، آیین دادرسی مدنی نشر مجد 1393، نظریه عمومی عدالت در علم حقوق نشر دادگستر 1396 و مقالات متعددی که ذکر آن ها از حوصله این نوشتار خارج است، به زینت تألیف و نگارش در آورده است.

کتاب حاضر مجموعه ای از مقالات اساتید و دانشجویان حقوق می باشد که به پاس سال ها فعالیت علمی پروفسور حسین صفایی استاد مبرم و مسلم حقوق خصوصی به زینت نگارش و چاپ در آمده است. حال این کتاب در مجموع چهارده مقاله پژوهشی را در بر می گیرد که به ترتیب شامل؛ 1- الزام به تعویض یا تعمیر کالا به عنوان ضمانت اجرای قرارداد، 2- مطابقت حقوقی کالا با قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980)، 3- امکان ابطال قرارداد معارض در حقوق ایران و انگلیس که نگاهی تطبیقی را میان دو نظام حقوقی متفاوت مورد مطالعه قرار داده است، 4- شمایی از خسارات معنوی و راهکارهای رفع بی توجهی عملی به آن، 5- رهن مال غیر، 6- تعدیل قرارداد با مطالعه تطبیقی برخی از نظام های حقوقی نظیر انگلیس و فرانسه، 7- مطالعه تطبیقی تعدیل وجه التزام، 8- ضمانت اجرای تأخیر در پرداخت ثمن، 9- دعوای اخذ به شفعه، 10- مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران و فرانسه در خصوص حق موضوع سوء استفاده در حقوق قراردادها، 11- وضعیت حقوقی مهریه با مال غیر و یا توسعه او، 12- بررسی مبانی احکام تکلیفی تلقیح مصنوعی، 13- میثاق حقوق کودک در اسلام: تلاش برای حمایت از حقوق کودک، 14- شرط فاسخ در حقوق ایران و فرانسه(مطالعه ای تطبیقی) می شود.

در نتیجه مقالات که در کتاب حاضر گردآوری شده است، نه تنها ناظر بر حقوق قراردادهای تطبیقی است، بلکه حقوق اشخاص و حقوق خانواده تطبیقی را نیز شامل می شود و مجموعه ای تطبیقی در حوزه حقوق خصوصی محسوب می شود.