انتشارات دانشگاه مفید

انتشارات دانشگاه مفید
  • آدرس:
    فتر مرکزی انتشارات دانشگاه مفید قم: بلوار شهید صدوقی، میدان مفید دانشگاه مفید، واحد انتشارات تلفن: 32130226 ـ 025 نمابر: 32935177 ـ 025