کلانتری های شهر سپیدان

پاسگاه همایجان سپیدان استان فارس

پاسگاه همایجان سپیدان استان فارس

آدرس:کیلومتر 40 محور شیراز سپیدان روستای دالین
پاسگاه کوشک هزرا سپیدان استان فارس

پاسگاه کوشک هزرا سپیدان استان فارس

آدرس:کیلومتر 30 محور شیراز سپیدان دو راهی تنگ خیاره
پاسگاه کمهر سپیدان استان فارس

پاسگاه کمهر سپیدان استان فارس

آدرس:کیلومتر 20 محور سپیدان یاسوج روستای کمهر
پاسگاه راشک سپیدان استان فارس

پاسگاه راشک سپیدان استان فارس

آدرس:کیلومتر 40 محور شیراز سپیدان ابتدای روستای راشک
پاسگاه سرناباد سپیدان استان فارس

پاسگاه سرناباد سپیدان استان فارس

آدرس:کیلومتر 50 محور شیراز - سپیدان سه راهی روستای سرناباد