درتاریخ  زیر حاضر دفتر گردید  و بعد الحضور به موجب این  سند اعلام  نمودند که  از تاریخ.................. متقاضی  پذیرش مسوولیت  فنی  ساعات  صبح  (ازساعت  --تا--) عصر (ازساعت --تا--) شب (ازساعت  --تا--) داروخانه .............................  واقع  در .......................................  درشهر .............. می  باشم  و تعهد می  نمایند که  از تاریخ  فوق  الذکر در هیچ  داروخانه  یا موسسه  دیگری  مشغول  به  کار نمیباشند در صورتی  که  خلاف  اظهارات فوق  ثابت  شود مسوولیت  قانونی  آن  به  عهده  اینجانب  بوده  وکمیسیون  قانونی  امور داروخانه  ها حق  سلب  صلاحیت  مسوولیت  اینجانب  را خواهد داشت.


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.