این قرارداد بین طرفین

خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .............. ...... که از این پس اختصاراً در این قرارداد  فروشنده نامیده می شود و

خانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت ....................از طرف دیگر که از این پس  خریدار نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

ماده 1 : موضوع قرارداد

عبارتست از فروش ......... عدد به حروف........... قطعه ......................منطبق با نمونه شاهد ارائه شده توسط خریدار .

ماده 2 : مدت قرارداد

مدت قرارداد از زمان تاریخ امضا آن ......ماه تعیین میگردد.

ماده 3 : مبلغ قرارداد

ارزش فروش هر عدد ازموضوع قرارداد ......................... ریال( به حروف .................... ریال)  تعیین میگردد ومبلغ کلی قراردادعبارت است از  ........................ ریال( به حروف .................... ریال)

ماده 4 : تعهدات فروشنده

الف- فروشنده متعهد می گردد که موضوع قرارداد را برابر نمونه شاهد تایید شده و باکیفیت مطلوب تولید و تحویل نماید.

ب- با توجه به اینکه قالب موضوع قرارداد بطور امانی به فروشنده تحویل گردیده است, فروشنده متعهد می گردد در حفظ و نگهداری آن مساعی لازم را مبذول و جبران خسارتهای ناشی از بی دقتی در امر تولید به عهده فروشنده خواهد بود.

پ- کلیه عوارض و حقوق دولتی به عهده فروشنده خواهد بود.

ماده 5 : تعهدات خریدار

الف- خریدار متعهد میگردد به ازا تحویل 50% تیراژ مورد قرارداد هزینه مربوطه را با دریافت صورتحساب، به فروشنده پرداخت نماید.

ب- مواد اولیه پلیمری جهت تولید قطعه مذکور توسط خریدار به فروشنده تحویل داده خواهد شد.

ماده 6 : بسته بندی و حمل

الف- اقلام تولید شده برابر طرح بسته بندی ابلاغ شده خریدار و با دریافت کارتن و نایلون از خریدار بسته بندی خواهد شد و هزینه حمل از محل کارخانه فروشنده تا مقصد تعیین شده توسط خریدار به عهده  خریدار خواهد بود.

ماده 7 : حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف در نحوه اجرا یا استنباط از مواد این قرارداد و یا تفسیر مفاد آن موضوع اختلاف ابتدا از طریق مذاکره اصلاحی حل و فصل میگردد و در صورت عدم حل و فصل, اختلاف به داوری ارجاع خواهد شد.

ماده ۸- اقامتگاه و شماره تماس طرفین :

کارفرما :

پیمانکار :

تبصره 1: طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند ، در غیر اینصورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطارهای  قانونی به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود .

این قرارداد در ۸ ماده و ۳ بند در دو نسخه تنظیم که پس از امضا طرفین حکم واحد را دارا بوده و برای طرفین معتبر می باشد.

 

تاریخ ونام و امضا خریدار                                                تاریخ ونام و امضا فروشنده 

        

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.