بسمه تعالی

 

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد.

1- مشخصات طرفین :

1-1 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما

آقا/خانم/شرکت ......... فرزند ....... شماره شناسنامه(ش.ش) ............ شماره ثبت ........... به نشانی .................. کد پستی ......... .

2-1 کارگر/کارمند

آقا / خانم .......... فرزند ......... متولد .......... شماره شناسنامه(ش.ش) ........... شماره ملّی ........... میزان تحصیلات ............. نوع و میزان مهارت .............. به نشانی .................. کد پستی ............. .

2- نوع قرارداد :

  • قرارداد غیرموقت یا دائمی
  • قرارداد موقت یا مدت معین
  • قرارداد معین
  • قرارداد آزمایشی
  • قرارداد آموزشی

3- نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر/کارمند به آن اشتغال می یابد :

کارپذیر موظف است در محیط کاری مورد به مورد نسبت به وظایف خویش آگاه باشد؛ وظایف ایشان به شرح ذیل می باشد:

1-3 می بایست در هر حالتی از آراستگی عمومی و شخصی برخوردار بوده و انضباط را در اولویت وظایف خویش قرار دهد.

2-3 کارپذیر موظف است که مطابق با اوامر و دستورات سرآشپز عمل کند و هیچ کارشکنی از این بابت پذیرفتنی نیست.

3-3 کارپذیر می بایست از حسن معاشرت و آداب و کلام مناسبی در ارتباط با سایر پرسنل و مشتریان برخوردار باشد.

4-3 بنا به حساسیت کار و حضور مستمر کارپذیر در رستوران، در صورتی که حادثه ای غیر مترقبه برای ایشان روی دهد و قادر به حضور در رستوران نباشد می بایست در روز بعد یا روزی که در محل کار حاضر می شود با ذکر دلیل علت عدم حضور خویش را به عرض کارفرما برساند و در صورتی که دلیلی برای حضور نیافتن نداشت، در مرتبه نخست با کسر .... درصد از حقوق توبیخ و در صورت تکرار مراتب در جهت اتخاذ تصمیم مثتضی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

5-3 در اوج (پیک) ساعات حضور مشتریان، کار پذیر می بایست به منظور همیاری و مساعدت به پرسنل سالن کار اقدام نماید و نسبت به این امر هیچ گونه اعتراضی ننماید.

6-3 در پایان هر ماه کارپذیر می بایست در پایان ساعت کاری آن روز حضور یابد و نسبت به نظافت عمومی رستوران با حضور سایر پرسنل همکاری نماید و هیچ گونه عذر و بهانه ای نسبت به حضور نیافتن پذیرفتنی نیست.

4- محل انجام کار :

رستوران به آدرس .......... در بخش ........ می باشد.

5- تاریخ انعقاد قرارداد :

.................................................

6- مدت قرارداد : .........................

7- ساعات کار : ............................

 ( میزان ساعات کار و زمان شروع و خاتمه آن صرفاً با رضایت طرفین تعیین می گردد. ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود اما کم تر از آن مجاز است).

8- حق السعی :

1-8 مزد ثابت/مبنا روزانه/ ساعتی ................................... ریال (حقوق ماهیانه ................... ریال).

2-8 پاداش افزایش تولید و بهره وری در حرفه تخصصی با عنایت به تخصص کارگر/کارمند ..............................ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

3-8 شرح سایر مزایا و امتیازات ................................................... .

9- حقوق و مزایا به صورت هفتگی/ماهیانه کارگر/کارمند به حساب شماره ............... شعبه ........................... توسط کارفرما یا نماینده قانونی ایشان پرداخت می گردد.

10- بیمه :

به موجب شماره بیمه ....... کارگر در تاریخ ....... تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفت.

(به موجب ماده 148 قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید).

11- عیدی و پاداش سالانه :

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار – مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. کار کم تر از یک سال تمام میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

12- حق سنوات یا مزایای پایان کار :

به هنگام فسخ یا خاتمه کار حق سنوات براساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود.

13- شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد :

به موجب این قرارداد به موجب موارد ذیل هر یک از طرفین قادر به فسخ قرارداد می باشند و در غیر این صورت طرف فسخ کننده می بایست وجه التزام به مبلغ ...... پرداخت نماید.

14- سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله استحقاقی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.

15- این قرارداد در ..... نسخه و ..... صفحه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، و نسخه های دیگر در اختیار ..... قرار خواهد گرفت.

 

محل امضاء و اثر انگشت کارفرما/یا نماینده قانونی ایشان                                               محل امضاء و اثر انگشت کارگر

(تهیه و انتشارتوسط مرجع حقوقی ایران)


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.