بسمه تعالی

برگ اظهارنامه

 

 

 

تاریخ ...............

شماره  ..............

پیوست .............

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

(مشخصات کامل خریدار )

 

تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه وجه التزام   

(مشخصات کامل فروشنده )

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

به موجب قولنامه عادی مورخه ..........   مقدار.....دانگ یک باب ........ واقع در............   به اینجانب    فروخته اید ،اخیرا که قیمت  املاک ترقی کرده با وجود مذاکرات مکرر جهت تنظیم سند و انتقال مابقی ثمن معامله از حضور در دفترخانه و انتقال سند امتناع می نمایید . چون طبق بند .....   شرایط ضمن العقد جنابعالی ملتزم شده اید که در دفتر خانه اسناد رسمی سند تنظیم نماید وهم اکنون از انجام این تعهد امتناع ورزیده اید . از حضرتعالی تقاضای وفای به عهد با حضور در دفتر اسناد رسمی  شماره ............... واقع در............................و تنظیم سند ..........ملک فروخته شده  را دارم  و در صورت عدول از طرق محاکم قضایی علاوه بر الزام شما جهت تنظیم سند و انتقال مورد معامله ، مبلغ  .............  ریال  وجه التزام عدول از معامله مندرج در قولنامه را طلب خواهم نمود .

 

 

 

 

 

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

 

خلاصه پاسخ


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.